Privacyverklaring

/
0 Comments
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Make people stare verwerkt van haar gebruikers. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 
Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in je eigen administratie.

1.    Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:
Make people stare, Het Slag 1, 6996 BG Drempt

We zijn bereikbaar via
telefoon:  +31 (0)313 473215
e-mail:      blog@joanne-m.nl
website:   http://www.makepeoplestare.nl

2a. Persoonsgegevens die wij verwerken
Make people stare verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

- voor- en achternaam
 - adresgegevens 
 - telefoonnummer(s)
 - geslacht
- geboortedatum
- e-mailadres
- IP-adres
 - website
 - locatiegegevens
 - internetbrowser en apparaat type
 - gegevens over jouw activiteit op onze website

2b. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Wij kunnen niet controleren of een bezoeker die jonger is dan 16 jaar toestemming heeft gekregen. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je ervan overtuigd bent dat wij onterecht persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan de gegevens verwijderen.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Make people stare verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 - reacties plaatsen op de website
- informeren over wijzigingen van onze diensten
 - afstemmen op jouw voorkeuren aan de hand van het gedrag op de website 
- wettelijke verplichting, zoals overhandiging financiƫle gegevens aan Belastingdienst

4. Gebruik van jouw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden
Make people stare is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid. Zelfs niet als je op de website van Make people stare terecht kwam via de website van een derde.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Make people stare verkoopt jouw gegevens niet aan derden. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. We verstrekken uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We delen alleen de noodzakelijke gegevens met Blogger (blogspot).

6a. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Make people stare gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

6b. Google Analytics
We maken wel gebruik van Google Analytics, waar persoonlijke gegevens van bezoekers worden verzameld. Om jouw privacy zo veel mogelijk te beschermen, hebben we een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten en het delen van gegevens uitgeschakeld. 

6c.  Affiliate partners en betaalde links
Make people stare maakt gebruik van affiliate links. Wij hebben geen invloed op de cookies die hierbij geplaatst worden door de affiliate partner. Hetzelfde geldt voor betaalde links voor een gesponsorde post/advertorial.

6d. Social media knoppen
Op de website staan verschillende social media buttons. Wij hebben geen invloed op de manier waarop cookies worden geplaatst/gebruikt op deze social media kanalen. Lees de privacyverklaring van de desbetreffende social media kanalen voor meer informatie. 

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Make people stare bewaart de gebruikelijke persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden deze gegevens vernietigd.

8. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van jouw persoonsgegevens heeft Make people stare passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Make people stare en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar blog@joanne-m.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Make people stare wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Make people stare neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via blog@joanne-m.nl.

11. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Geadviseerd wordt om regelmatig op onze website deze Privacyverklaring te bekijken.

laatste wijziging: 16 augustus 2018

Don't use photos/articles without permission. Mogelijk gemaakt door Blogger.